Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
Stela_2024_fin.jpg

Aktivní dovolená

Hledej:

GoogleTranslate

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Území Tepelska, Bečovska, Toužimska, Bochovska a Žluticka, které tvoří jižní část Karlovarského kraje, patří z hlediska kulturního dědictví mezi významné, ale mnohdy ještě ne zcela poznané a doceněné mikroregiony. Osídlení a historie toho území jsou často velmi staré, stačí jen připomenout jedno z největších českých pravěkých hradišť na vrchu Vladaři, do dějin celého regionu se významně zapsala raně středověká česká kolonizace 12. a 13. století.Do novodobých dějin tohoto regionu, stejně jako celého českého pohraničí, se velmi významně a bohužel i velmi negativně zapsal vývoj po 2. světové válce, kdy vlivem politického rozhodnutí o přesídlení německého obyvatelstva došlo k razantní výměně obyvatel regionu. V důsledku toho byly zpřetrhány veškeré kulturně historické vazby, zapomenuta minulost jednotlivých míst, z nichž mnohá zcela zanikla. Na kulturním dědictví regionu se tvrdě podepsala i ztráta pocitu sounáležitosti obyvatelstva s místy i krajem. Noví obyvatelé neměli ke svému novému domovu žádná historická ani citová pouta, národnostní, jazyková a později i ideologická bariéra spolu s nepříznivým sociálním složením dosídlenců neumožnila zachování a pokračování kulturně historického odkazu regionu ani jednotlivých míst. Ideologický tlak téměř zlikvidoval bohatý historický odkaz spjatý s náboženskými tradicemi, např. téměř zanikla poutní tradice slavných Mariánských Skoků či premonstrátského kláštera v Teplé.
V některých případech byly vytvořeny nové, umělé, ideologicky zabarvené tradice, jako např. husitská tradice Žluticka či Toužimska. Národní i místní tradice byly nahrazeny internacionálními a novodobými pseudotradicemi, v podobě oslav MDŽ, VŘSR, vítězství pracujícího lidu 25. února apod.
V současné době se situace přeci jen trochu změnila, ale stále ještě nedosáhla předchozího stavu, obyvatelé si vytvářejí vztah ke svému domovu jen velmi pomalu a nejistě, objevuje se zájem poznávat minulost jednotlivých míst.
Zvláštní a smutnou kapitolou kulturního dědictví regionu jsou jeho kulturní památky. Z politických, ideologických, ekonomických a již výše uvedených důvodů nebyl tlak a zájem na zachování mimořádně bohatého a cenného památkového fondu. Díky tomuto vývoji si většina památek udržela svou původnost, díky níž patří české památky mezi nejvyhledávanější. Bohužel míra neudržovanosti často překročila kritickou mez. Mnohé památky zanikly chátráním (např. kostel sv. Blažeje, mnoho staveb městské i lidové architektury, drobné sakrální památky, kříže, boží muka, kapličky) nebo byly záměrně odstraněny (např. zámek Brložec), jiné se dostaly do zoufalého stavu (např. zámek Toužim nebo Štědrá, klášter Teplá a jeho hospodářské dvory).
Období poválečného vývoje, spjaté s rozvojem socialistické zemědělské velkovýroby, výrazně poznamenalo i podobu zdejší krajiny. Scelením pozemků byla změněna historická tvář zdejší kulturní krajiny, zčásti zanikla historická komunikační síť, krajinu „obohatily“ monstrózní hospodářské stavby. Přesto si zdejší krajina uchovala svůj neopakovatelný ráz historické kulturní krajiny. Cennou přírodní a krajinářskou partií je především horní tok Střely.
Z někdejšího bohatého a pestrého kulturního dědictví se dnes dochovaly zejména stavební památky, jsou mezi nimi i takové skvosty a unikáty jako třeba areál premonstrátského kláštera v Teplé, areál hradu a zámku v Bečově nad Teplou, zřícenina hradu Hartenštějna, sloup Nejsvětější Trojice, kostel sv. Petra a Pavla a středověké podzemí ve Žluticích, zámek v Chyších, bývalá rychta v Komárově, o mimořádně hodnotné archeologické památce, hradišti na vrchu Vladaři již byla řeč. Region se může pochlubit i takovými unikáty, jakým je relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou, uměleckohistorická památka světového významu, či slavný žlutický kancionál. K dědictví regionu patří i duchovní odkaz a tradice tepelského kláštera či poutního místa Mariánských Skoků, nelze opomíjet ani odkaz slavných rodáků, jakými jsou např. barokní hudebník Josef Antonín Sehling či astronom Alois. M. David nebo otisk stop slavných lidí, např. Karla Čapka.

0
0
0
s2sdefault

www.touzim.cz  www.becovskabotanicka.cz  www.krajzivychvod.cz  www.skoky.eu  www.biofarmabelina.cz